Η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από την ηλεκτρική ενέργεια είναι πλέον δεδομένη και θα αυξάνεται συνεχώς με ρυθμούς που πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, πόσο μάλλον να ελέγξει.

Η ιδιαίτερα υψηλή σε κόστος παραγωγή της σήμερα, μιας και για την παραγωγή της στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε λιγνίτη και μαζούτ, αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες μόλυνσης της ατμόσφαιρας (αέριες εκπομπές ΝΟx, SΟx, Pb, CΟx, κ.α.).

Η συνεχής αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενεργείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανησυχητική αύξηση της ρύπανσης και η συνεχιζόμενη μείωση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, επέβαλλαν τη θέσπιση κεντρικής ενεργειακής πολιτικής με στόχο την ενεργειακή ανεξαρτησία. Στα πλαίσια της ενεργειακής στρατηγικής της Ε.Ε. περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η ορθολογική χρήση και η εξοικονόμηση ενέργειας ως πρωταρχικό μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της εκροής συναλλάγματος προς εξασφάλιση ορυκτών καυσίμων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, νομοθέτησαν και ενέκριναν τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ-ΦΕΚ 407/09 Απριλίου 2010).

Σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2279/22-12-2010 & 2366/05-01-2011) & Τριυπουργική απόφαση (ΦΕΚ1122/17-06-2008).

Σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό ενεργειακής απόδοσης, ανάμεσα σε πολλά άλλα ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας, αναφέρετε και η απαίτηση για την διόρθωση του cos φ σε όλες τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις πλέον των 50 τ.μ.

«Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συν φ) σε επίπεδο κατ ελάχιστον 0,95.»

Λαμβάνοντας αφενός υπόψη τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες απαιτήσεις σε ενέργεια, και αφετέρου την αύξηση του κόστους της ενέργειας, λόγω της συνεχώς μειούμενης επάρκειας, αλλά και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, είναι πλέον παγκόσμια η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα και υφιστάμενα κτίρια με υψηλές μάλιστα απαιτήσεις αποτελεσματικότητας.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ – ITALFARAD (since 1950)

Οι περισσότερες από τις ηλεκτρικές καταναλώσεις σήμερα περιέχουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω ηλεκτρικά στοιχεία:

  • Ηλεκτρικούς κινητήρες (ψυγεία, κλιματιστικά, παντός τύπου μηχανές παραγωγής κλπ)
  • Πηνία ισχύος (φωτιστικά για λυχνίες φθορισμού ή εκκένωσης αερίων, ηλεκτρονικές συσκευές κλπ)
  • Μετασχηματιστές (ηλεκτροσυγκολλήσεις, επιμεταλλώσεις, ηλεκτρονικές συσκευές  κλπ).
    Τα παραπάνω ηλεκτρικά στοιχεία χαρακτηρίζονται επαγωγικά και απαιτούν μαγνητικό πεδίο για να λειτουργήσουν.

Το μαγνητικό πεδίο, παρότι δεν παράγει έργο, για τη δημιουργία και διατήρησή του απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο πρέπει να παρασχεθεί από τη ΔΕΗ. Το ρεύμα αυτό είναι η «άεργη» συνιστώσα που αθροιζόμενη διανυσματικά με την «πραγματική» συνιστώσα αποτελούν το συνολικό απορροφούμενο ρεύμα μιας εγκατάστασης.

Τα ρεύματα αυτά μεταφέρουν την «άεργη ισχύ» που χρησιμοποιείται στη δημιουργία των πεδίων και την «πραγματική ισχύ» που μετατρέπεται στο χρήσιμο έργο, το διανυσματικό άθροισμα των δύο αποτελεί την «φαινόμενη ισχύ».

Η έννοια του «άεργου» έχει στην πραγματικότητα να κάνει με ποσά ενέργειας που παλινδρομούν μεταξύ πηγής (ΔΕΗ) και ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τα μαγνητικά πεδία (επειδή το ρεύμα που τα δημιουργεί είναι εναλλασσόμενο) μεταβάλλονται και εναλλάσσονται συνεχώς, στη φάση της δημιουργίας ή αύξησης της έντασής τους απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από την πηγή (ΔΕΗ), κατά τη μείωση της έντασης ή την κατάρρευση τους επιστρέφουν το ίδιο ποσό ενέργειας πίσω στην πηγή.

Οι σχέσεις που συνδέουν αυτές τις τρείς μορφές ισχύος είναι αυτές των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τι κερδίζουμε με την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου πίνακα αντιστάθμισης ισχύος ITALFARAD (since 1950)?

Οι πίνακες  αντιστάθμισης, μέσω της βελτίωσης του συντελεστή ισχύος (cos φ) επιτυγχάνουν:

.  Εξοικονόμηση ενέργειας.

.  μειώνουν τις θερμικές απώλειες στην εγκατάσταση και κατά συνέπεια την ενέργεια που καταναλώνεται.

.  βελτιώνουν την τάση της εγκατάστασης και επομένως την απόδοση των φορτίων.

.  μειώνουν την ένταση του ρεύματος (Amp)

.  μειώνουν το τιμολόγιο της ΔΕΗ εξαλείφοντας τα σχετικά πρόστιμα

.  προστατεύουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές τις εγκατάστασης από την υπερθέρμανση και τις αιχμές της τάσης.

.  επιμηκύνουν την διάρκεια ζωής των μηχανημάτων, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι πίνακες αντιστάθμισης ισχύος, επιδοτούνται από όλα τα επενδυτικά προγράμματα, καθώς έχουν καθιερωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΚΕΝΑΚ) σαν προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.  

                                                  (ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407/09 Απριλίου 2010)