ΣΤΑΘΕΡΑ Κ με την οποία να πολλαπλασιαστεί η καταναλισκόμενη ενεργός  ισχύς (KW), ώστε να προκύψει η απαραίτητη ισχύς πυκνωτών σε KVAr,για διόρθωση του συντελεστού ισχύος από την υφιστάμενη τιμή cosφ,στην επιθυμητή τιμή cosφ1 (από 0,95 έως 1).